Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Mobisure

30/11/2023

Ngày 16/11/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 12567/BTC-QLBH chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Mobisure

Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bee VN

07/11/2023

Ngày 06/11/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 12082/BTC-QLBH chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Bee VN

Bộ Tài chính chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Hưng Nghiệp

07/11/2023

Ngày 02/11/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 11925/BTC-QLBH chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Hưng Nghiệp

Bộ Tài chính chấp thuận thay đổi Tổng Giám đốc Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Legacy

30/11/2023

Ngày 21/11/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 12785/BTC-QLBH chấp thuận thay đổi Tổng Giám đốc Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Legacy

Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi Tổng giám đốc của Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty

11/10/2023

Ngày 29/9/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 10413/BTC-QLBH về việc thay đổi Tổng giám đốc của Công ty TNHH bảo hiểm Liberty.

Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên, địa điểm đặt trụ sở chính và nguyên tắc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco

29/09/2023

Ngày 29/9/2023, Bộ Tài chính có Công văn số 10395/BTC-QLBH và 10396/BTC-QLBH về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên, thay đổi trụ sở chính và nguyên tắc việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco