chấp thuận cho Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt được triển khai sản phẩm bảo hiểm

chấp thuận cho Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt được triển khai sản phẩm bảo hiểm 10/09/2020 15:40:00 121

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

chấp thuận cho Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt được triển khai sản phẩm bảo hiểm

10/09/2020 15:40:00

1. Ngày 06/8/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 9486/BTC-QLBH chấp thuận cho Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt được triển khai sản phẩm bảo hiểm kết hợp chi phí nằm viện, phẩu thuật và sinh mạng con người kể từ ngày 06/8/2020.

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt có trách nhiệm triển khai các sản phẩm bảo hiểm nói trên theo đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí được phê chuẩn, các quy định của pháp luật hiện hành.

Các tin khác