Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020

Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020 23/02/2017 15:46:00 1373

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020

23/02/2017 15:46:00


BỘ TÀI CHÍNH

image

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

Số: 2074/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 m 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

của thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020

image

    BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH  

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2330/QĐ-BTC ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2020" (nội dung chi tiết Đề án kèm theo) với các nội dung cơ bản sau:

1. Mục tiêu, định hướng phát triển nguồn nhân lực thị trường bảo hiểm

Phát triển nguồn nhân lực thị trường bảo hiểm đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có cơ cấu hợp lý theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi mới của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tuân thủ nguyên tắc quản lý, giám sát do hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế ban hành.

2. Yêu cầu đối với phát triển nguồn nhân lực thị trường bảo hiểm

- Phát triển nguồn nhân lực thị trường bảo hiểm giai đoạn 2015-2020 phải: phù hợp với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chung của quốc gia; phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm; có cơ cấu, trình độ, năng lực, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp.

- Cán bộ công tác trong thị trường bảo hiểm phải được nâng cao về chất lượng, am hiểu về tiến bộ khoa học kỹ thuật. Việc bồi dưỡng, thu hút và sử dụng người có năng lực trong lĩnh vực bảo hiểm cần được coi trọng. Việc phát hiện, tuyển chọn, sử dụng và đãi ngộ đối với người có năng lực phải thường xuyên, nhất quán và cần phải tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi, khuyến khích năng lực sáng tạo.

- Xây dựng và phát triển nhân lực với cơ cấu, trình độ hợp lý, năng động, có năng lực, nhanh chóng thích ứng với nhu cầu phát triển trong nước và tình hình trên thế giới không ngừng thay đổi. Nâng cao trình độ nhân lực của thị trường bảo hiểm, đảm bảo nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế, hội nhập vững chắc, có hiệu quả, chú trọng đến yêu cầu hội nhập và liên thông thị trường lao động Việt Nam với quốc tế.

- Phát triển cơ cấu vị trí công việc cân đối đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển thị trường đề ra. Phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của thị trường bảo hiểm.

3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm Việt Nam

a. Hoàn thiện quy định pháp luật

Đưa nội dung tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nghiệp vụ, đại lý bảo hiểm vào các văn bản qui định pháp luật.

b. Hoàn thiện chương trình đào tạo

Xây dựng chương trình đào tạo tương ứng với hệ thống chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm của từng nhóm vị trí chức danh: (i) lãnh đạo doanh nghiệp; (ii) cán bộ quản lý nghiệp vụ; (ii) cán bộ nghiệp vụ; (iv) đại lý.

c. Hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo

- Đối với Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm:

+ Xây dựng hệ thống các chương trình đào tạo cho từng loại chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm được pháp luật quy định. Các chương trình đào tạo được xây dựng phải bảo đảm tính thống nhất, tính kế thừa từ thấp đến cao, tránh sự chồng chéo về mặt nội dung, đảm bảo sự kết hợp giữa kiến thức cơ bản với kiến thức chuyên sâu; kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, thực hành chuyên môn nghiệp vụ.

+ Xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy các loại chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm.

+ Xây dựng các phương thức đào tạo đa dạng, linh hoạt, bao gồm đào tạo tập trung, bán tập trung, đào tạo trực tuyến… nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận các kiến thức, chương trình đào tạo phù hợp với đối tượng học viên.

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đồng bộ, ổn định hàng năm làm căn cứ cho các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực.

+ Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đào tạo và thi cấp chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

- Đối với các cơ sở đào tạo:

+ Tiêu chuẩn hóa các cơ sở đào tạo theo hướng thiết kế, quy định, chuẩn hóa các điều kiện cơ bản, tối thiểu của một cơ sở đào tạo.

+ Tiêu chuẩn hóa chương trình, tài liệu đào tạo.

+ Tiêu chuẩn hóa đội ngũ giảng viên.

- Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm:

+ Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo cụ thể của từng doanh nghiệp và nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện.

+ Xây dựng bản đồ vị trí chức danh, có kế hoạch đào tạo phù hợp với từng vị trí chức danh trong doanh nghiệp.

+ Tuân thủ đầy đủ các qui định của cơ quan nhà nước trong việc đào tạo, sử dụng, phát triển, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ.

+ Phối hợp với các trường đại học trong công tác đào tạo sinh viên, tổ chức các chương trình hội thảo, xây dựng giáo trình đào tạo cập nhật, phù hợp với những thay đổi trong thực tế của thị trường trong nước và thế giới, giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu công việc của các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

+ Cử chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo để cung cấp cho thị trường các khóa đào tạo mang tính thực tiễn cao.

- Đối với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam:

+ Ban hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm áp dụng thống nhất trên thị trường.

+ Làm đầu mối thực hiện việc tuyên truyền, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đại lý.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong việc nắm bắt, chia sẻ thông tin có liên quan đến nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm.

+ Phối kết hợp, làm cầu nối giữa các trường đại học, các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

d. Hoàn thiện phương thức kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ đào tạo:

- Rà soát bổ sung và cập nhật kịp thời ngân hàng câu hỏi thi, phát triển hệ thống ngân hàng đề thi đại lý bảo hiểm. Nâng cao chất lượng thi đại lý bảo hiểm. Mở rộng hình thức thi trực tuyến tập trung, tiến tới thực hiện thi tập trung theo từng cụm.

- Xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng đề thi tương ứng với các kỳ thi cấp chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định. Triển khai phương thức thi sát hạch cấp chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm đảm bảo tính bao quát, đánh giá đúng trình độ, hiểu biết của học viên. Tiêu chuẩn hóa kỳ thi cấp chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

e. Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo bảo hiểm đảm bảo thực hiện đúng các quy định.

4. Lộ trình thực hiện

a. Hoàn thiện quy định pháp luật:

  - 2016-2017: Nghiên cứu, xây dựng khung tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

  - 2017-2018: Đưa các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm vào các quy định pháp luật.

b. Hoàn thiện chương trình đào tạo:

    2018-2019: Xây dựng và hoàn thiện khung chương trình đào tạo theo các chức danh nghề nghiệp.

c. Hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo:

  - 2018 – 2020: Xây dựng đội ngũ giảng viên

  - 2018 - 2020: Các cơ sở đào tạo chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện đào tạo theo quy định.

  - 2018: Xây dựng các quy định về đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

d. Hoàn thiện phương thức kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ đào tạo:

- 2016- 2020: Tiếp tục mở rộng địa điểm thi đại lý bảo hiểm tập trung, nâng tỷ lệ thi tập trung chiếm 50% số lượng các kỳ thi đại lý bảo hiểm.

- 2018: Ban hành quy trình thi chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm.

- 2019: Triển khai đào tạo, tổ chức các kỳ thi theo tiêu chuẩn chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm.

5. Trách nhiệm của các đơn vị:

a. Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm:

- Nghiên cứu, xây dựng các quy định về tiêu chuẩn chức danh trong các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

- Trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định về hệ thống chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm; quy trình tổ chức thi lấy các chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm; hoàn thiện quy trình thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

- Ban hành tiêu chuẩn cơ sở đào tạo được thừa nhận và được phép cấp chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành.

- Xây dựng khung chương trình đào tạo cho từng tiêu chuẩn chức danh, hoàn thiện khung chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm.

- Thực hiện tổ chức đào tạo, thi lấy chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm; tổ chức thi và phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

- Cấp chứng chỉ chuyên môn bảo hiểm.

b. Trách nhiệm của Hiệp hội bảo hiểm:

- Ban hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm áp dụng thống nhất trên thị trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chúng về vai trò, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm.

- Tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổng hợp ý kiến và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, thủ tục để phát triển thị trường bảo hiểm.

- Tăng cường tổ chức hội thảo, tập huấn về nghiệp vụ bảo hiểm, kiến thức pháp luật và quản trị điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

c. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm:  

- Xây dựng chiến lược về nguồn nhân lực, xây dựng bản đồ vị trí chức năng, có kế hoạch đào tạo phù hợp với từng vị trí chức danh trong doanh nghiệp.

- Bổ nhiệm cán bộ đủ tiêu chuẩn theo qui định.

- Nâng cao năng lực của đội ngũ huấn luyện đại lý bảo hiểm, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ đại lý bảo hiểm.

- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện đào tạo nội bộ hoặc tại các cơ sở đào tạo.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo, thi và sử dụng nhân lực của thị trường bảo hiểm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Vụ Pháp chế;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QLBH (90).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà