Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 21-25/11/2016 cho cán bộ của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội (MIC)

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 21-25/11/2016 cho cán bộ của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội (MIC) 24/11/2016 10:14:00 843

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 21-25/11/2016 cho cán bộ của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội (MIC)

24/11/2016 10:14:00

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 21-25/11/2016 cho cán bộ của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội (MIC)

Từ ngày 21 đến 25/11/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho 30 học viên là cán bộ của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân Đội.

Trong thời gian 5 ngày đào tạo, khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như: Tổng quan về bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm; Bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm.

C:\Documents and Settings\hahonghai\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RNXHBO8S\IMG_0337.JPG

Đây là khóa đào tạo được tổ chức do nhu cầu riêng của doanh nghiệp bên cạnh các khóa đào tạo Trung tâm tổ chức chung cho toàn thị trường. Trong năm 2016, Trung tâm đã tổ chức liên tục các khóa đào tạo PNT cơ bản ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh./.