Về việc thành lập Ban nghiên cứu Đề tài Tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020

Về việc thành lập Ban nghiên cứu Đề tài Tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020 22/11/2016 09:22:00 885

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Về việc thành lập Ban nghiên cứu Đề tài Tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020

22/11/2016 09:22:00

BỘ TÀI CHÍNH

CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT

BẢO HIỂM

image

Số: /QĐ-QLBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

image

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban nghiên cứu

Đề tài Tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020

image

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM

Căn cứ Nghị định số 118/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BTC ngày 12/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban nghiên cứu Đề tài Tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Ngô Việt Trung, Phó Cục trưởng Cục QLGS Bảo hiểm: Trưởng ban, chủ nhiệm đề tài

2. Bà Nguyễn Thanh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm: Thư ký đề tài;

3. Bà Trần Thị Diệu Hằng, Trưởng phòng QLBH PNT: thành viên

4. Bà Phạm Thu Phương, Trưởng phòng Phát triển thị trường: thành viên

5. Ông Nguyễn Quang Huyền, Trưởng phòng Thanh tra: thành viên

6. Bà Dương Thị Nhi, Chuyên viên Phòng NCKH: thành viên

7. Bà Lê Minh Tú, Chuyên viên Phòng NCKH: thành viên

8. Ông Lại Văn Thái, Chuyên viên Văn phòng Cục: thành viên.

Điều 2. Ban nghiên cứu Đề tài Tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 có mục tiêu và nhiệm vụ triển khai công tác nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học của Cục về Tái cơ cấu, đổi mới quản trị DNBH phi nhân thọ Việt Nam từ 2015-2020 để làm cơ sở khoa học cho việc tái cơ cấu, đổi mới quản trị DNBH phi nhân thọ, đảm bảo yêu cầu về nội dung và đúng tiến độ thời gian (trước cuối năm 2015), được Lãnh đạo Cục phê duyệt.

Ban nghiên cứu Đề tài Tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí để hoạt động của Ban nghiên cứu Đề tài Tái cơ cấu, đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 được lấy từ nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm. Trung tâm có trách nhiệm thực hiện chi theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm, thực hiện hạch toán kế toán và quyết toán kinh phí theo các quy định về chế độ kế toán, quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Cục, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, NCĐT.

CỤC TRƯỞNG

Phùng Ngọc Khánh