Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 24-28/10/2016 tại Hà Nội

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 24-28/10/2016 tại Hà Nội 08/11/2016 15:31:00 559

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 24-28/10/2016 tại Hà Nội

08/11/2016 15:31:00

Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ từ ngày 24-28/10/2016 tại Hà Nội

Từ ngày 24-28/10/2016, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã tổ chức khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cho các học viên đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.

C:\Documents and Settings\hahonghai\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\RNXHBO8S\IMG_6377.PNG

Trong thời gian 5 ngày đào tạo, khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức về lý thuyết và thực tế trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ như: Tổng quan về bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm; bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thuyền, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm và tái bảo hiểm.

Đây là khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ cuối cùng của năm 2016 trong tổng số 12 khóa được Trung tâm tổ chức cho thị trường bảo hiểm năm 2016. Khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của năm 2017 dự kiến tổ chức vào tháng 2 năm 2017./.