tổ chức khóa đào tạo luyện thi chứng chỉ tính toán của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ

tổ chức khóa đào tạo luyện thi chứng chỉ tính toán của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ 13/09/2016 13:50:00 1868

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

tổ chức khóa đào tạo luyện thi chứng chỉ tính toán của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ

13/09/2016 13:50:00

CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM

image

Số: /NCĐT-NC

V/v tổ chức khóa đào tạo luyện thi chứng chỉ tính toán của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2016

    Kính gửi: Doanh nghiệp bảo hiểm

Căn cứ nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) thông báo kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo luyện thi chứng chỉ tính toán của Hội các nhà tính toán bảo hiểm Hoa Kỳ trong năm 2016 như sau:

Nội dung đào tạo:

Đào tạo luyện thi hai chứng chỉ Xác suất thống kê (Exam P) và Toán tài chính (Exam FM)

Thời lượng:

210 giờ/chứng chỉ

Thời gian

địa điểm tổ chức:

Tại Tp. Hồ Chí Minh:

Từ ngày 22/10/2016.

  

Kinh phí đào tạo:

25.000.000đ/chứng chỉ/học viên. DNBH chuyển khoản cho Trung tâm theo số TK: 0301002858286; tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàn Kiếm.

 

Học viên sẽ tham dự 2 kỳ thi (Online), nếu đạt kết quả theo yêu cầu thì học viên sẽ được Hiệp hội Actuary Hoa Kỳ (SOA) cấp chứng chỉ Exam 1 (Exam P) và Exam 2 (Exam FM).

(Chi tiết nội dung khóa học tại Phụ lục 1; Các Tài liệu giới thiệu chi tiết về Chương trình đào tạo chuyên gia tính toán của Hội chuyên gia tính toán Hoa Kỳ – SOA, Chương trình luyện thi SOA đính kèm)

Đề nghị các doanh nghiệp đăng ký theo Phụ lục 2 đính kèm và gửi về Trung tâm trước ngày 07/10/2016. Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ với anh Nguyễn Hoàng Long, điện thoại: 01239.808.777, email: nguyenhoanglong@mof.gov.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, NC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Nga