Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) thông báo lịch đào tạo trong tháng 5 năm 2016

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) thông báo lịch đào tạo trong tháng 5 năm 2016 20/04/2016 09:27:00 1505

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) thông báo lịch đào tạo trong tháng 5 năm 2016

20/04/2016 09:27:00

CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BẢO HIỂM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM

image

Số: /NCĐT-NCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

V/v Đào tạo nâng cao lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tháng 5 năm 2016

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2016

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ

- Các doanh nghiệp Môi giới bảo hiểm

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường bảo hiểm trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm (Trung tâm) thông báo lịch đào tạo trong tháng 5 năm 2016 như sau:

1. Các khóa đào tạo:

- Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ bảo hiểm tài sản (Phụ lục 1): tại
Hà Nội, từ ngày 17 - 20/5/2016.

- Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe (Phụ lục 2): tại
Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 17 - 20/5/2016.

- Khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới (Phụ lục 3): tại Tp. Đà Nẵng, từ ngày 24 - 27/5/2016;

2. Kinh phí đào tạo:

- Các khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới mức học phí là: 4.000.000 đồng/học viên/khóa.

DNBH chuyển khoản cho Trung tâm trước ngày khai giảng theo số TK: 0301002858286; tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

3. Cấp chứng chỉ:

Học viên đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm cấp chứng chỉ hoàn thành khoá đào tạo.

Để triển khai chương trình đào tạo trên được tốt, kính đề nghị các doanh nghiệp đăng ký tham gia các khóa học theo Phụ lục 4 đính kèm và gửi về Trung tâm trước ngày 05/5/2016. Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ với anh Nguyễn Hoàng Long, điện thoại: 01239.808.777, email: nguyenhoanglong@mof.gov.vn ./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục QLBH (để b/cáo)

- Lưu: VT, NC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Nga