Hình thức tổ chức thi đại lý bảo hiểm tháng 07/2012

Hình thức tổ chức thi đại lý bảo hiểm tháng 07/2012 27/06/2012 12:22:00 557

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Hình thức tổ chức thi đại lý bảo hiểm tháng 07/2012

27/06/2012 12:22:00

BỘ TÀI CHÍNH
__________

Số:  8614  /BTC-QLBH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________ 

V/v hình thức tổ chức
thi đại lý bảo hiểm
tháng 07/2012

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

                  Kính gửi: (Doanh nghiệp bảo hiểm Nhân thọ)

           Về kế hoạch đào tạo, thi và cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm của Công ty trong tháng 07/2012, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
          1. Hình thức tổ chức thi đại lý của Công ty theo phụ lục đính k
èm công văn này.
          Đối với thi viết: mỗi kỳ thi sử dụng 4 đề thi: Đề 1, Đề 2, Đề 3, Đề 4.
          Đối với thi trực tuyến: thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm.
          2. Công ty tổ chức thi đại lý vào ngày cuối cùng của khoá đào tạo và sau khi các học viên đã được đào tạo đủ các nội dung và thời gian đào tạo (thời gian đào tạo tập trung tối thiểu 40 giờ) theo quy định tại Điểm 1.2, Mục VII, Thông tư số 155/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điều 32 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đối với phần thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm có thể thực hiện sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.
          3. Các học viên nghỉ học quá 1 buổi sẽ không được tham dự thi. Các học viên thi không đạt sẽ thi lại vào khoá học sau.
          4. Trường hợp có sự thay đổi kế hoạch đào tạo, thi cấp chứng chỉ đại lý theo phụ lục đính kèm, Công ty phải báo cáo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày khai giảng khoá đào tạo, theo đúng quy định tại Điều 3, Quy chế thi đại lý bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-NCĐT ngày 6/8/2009 của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
          Bộ Tài chính thông báo để Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- NCĐT;
- Lưu: VT, QLBH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ,
GIÁM SÁT BẢO HIỂM
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Ngô Việt Trung

BỘ TÀI CHÍNH
__________

Số:    8615  /BTC-QLBH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________ 

V/v hình thức tổ chức
thi đại lý bảo hiểm
tháng 07/2012

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

                  Kính gửi: (Doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ)

          Về kế hoạch đào tạo, thi và cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm của Công ty trong tháng 07/2012, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
          1. Hình thức tổ chức thi đại lý của Công ty và đề thi theo phụ lục đính kèm công văn này.
          Đối với thi viết: mỗi kỳ thi sử dụng 4 đề thi: Đề 1, Đề 2, Đề 3, Đề 4.         
          Đối với thi trực tuyến: thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm.
          2. Công ty tổ chức thi đại lý vào ngày cuối cùng của khoá đào tạo và sau khi các học viên đã được đào tạo đủ các nội dung và thời gian đào tạo (thời gian đào tạo tập trung tối thiểu 40 giờ) theo quy định tại Điểm 1.2, Mục VII, Thông tư số 155/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điều 32 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đối với phần thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm có thể thực hiện sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.
          3. Các học viên nghỉ học quá 1 buổi sẽ không được tham dự thi. Các học viên thi không đạt sẽ thi lại vào khoá học sau.
          4. Trường hợp có sự thay đổi kế hoạch đào tạo, thi cấp chứng chỉ đại lý theo phụ lục đính kèm, Công ty phải báo cáo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày khai giảng khoá đào tạo, theo đúng quy định tại Điều 3, Quy chế thi đại lý bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-NCĐT ngày 6/8/2009 của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
          5. Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi viết xong, doanh nghiệp gửi thư bảo đảm hoặc nộp trực tiếp cho Trung tâm bản gốc đề thi và phần trả lời câu hỏi của các thí sinh.
          Bộ Tài chính thông báo để Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- NCĐT;
- Lưu: VT, QLBH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ,
GIÁM SÁT BẢO HIỂM
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Ngô Việt Trung

BỘ TÀI CHÍNH
__________

Số:   8616  /BTC-QLBH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________ 

V/v hình thức tổ chức
thi đại lý bảo hiểm
tháng 07/2012

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

                  Kính gửi: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam

           Về kế hoạch đào tạo, thi và cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm của Công ty trong tháng 07/2012, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
          1. Hình thức tổ chức thi đại
lý của Công ty theo phụ lục đính kèm công văn này.
          Đối với thi viết: mỗi kỳ thi sử dụng 4 đề thi: Đề 1, Đề 2, Đề 3, Đề 4.
          Đối với thi trực tuyến: thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm.
          2. Công ty tổ chức thi đại lý vào ngày cuối cùng của khoá đào tạo và sau khi các học viên đã được đào tạo đủ các nội dung và thời gian đào tạo (thời gian đào tạo tập trung tối thiểu 40 giờ) theo quy định tại Điểm 1.2, Mục VII, Thông tư số 155/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điều 32 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đối với phần thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm có thể thực hiện sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.
          3. Các học viên nghỉ học quá 1 buổi sẽ không được tham dự thi. Các học viên thi không đạt sẽ thi lại vào khoá học sau.
          4. Trường hợp có sự thay đổi kế hoạch đào tạo, thi cấp chứng chỉ đại lý theo phụ lục đính kèm, Công ty phải báo cáo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày khai giảng khoá đào tạo, theo đúng quy định tại Điều 3, Quy chế thi đại lý bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-NCĐT ngày 6/8/2009 của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
          Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức thực hiện theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- NCĐT;
- Lưu: VT, QLBH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ,
GIÁM SÁT BẢO HIỂM
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Ngô Việt Trung

BỘ TÀI CHÍNH
__________

Số:  8617  /BTC-QLBH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________ 

V/v hình thức tổ chức
thi đại lý bảo hiểm
tháng 07/2012

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011

                    Kính gửi: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ

          Về kế hoạch đào tạo, thi và cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm của Công ty trong tháng 07/2012, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
          1. Bộ Tài chính uỷ quyền cho Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tổ chức thi trực tuyến đại lý b
ảo hiểm nhân thọ theo phụ lục kèm theo công văn này.
          2. Công ty tổ chức thi đại lý vào ngày cuối cùng của khoá đào tạo và sau khi các học viên đã được đào tạo đủ các nội dung và thời gian đào tạo (thời gian đào tạo tập trung tối thiểu 40 giờ) theo quy định tại Điểm 1.2, Mục VII, Thông tư số 155/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điều 32 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đối với phần thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm có thể thực hiện sau khi thí sinh hoàn thành bài thi.
          3. Các học viên nghỉ học quá 1 buổi sẽ không được tham dự thi. Các học viên thi không đạt sẽ thi lại vào khoá học sau.
          4. Trường hợp có sự thay đổi kế hoạch đào tạo, thi cấp chứng chỉ đại lý theo phụ lục đính kèm, Công ty phải báo cáo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày khai giảng khoá đào tạo, theo đúng quy định tại Điều 3, Quy chế thi đại lý bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-NCĐT ngày 6/8/2009 của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.
Bộ Tài chính thông báo để Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- NCĐT;
- Lưu: VT, QLBH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ,
GIÁM SÁT BẢO HIỂM
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Ngô Việt Trung