Nội dung khóa đào tạo cơ bản theo quy định

Nội dung khóa đào tạo cơ bản theo quy định 16/05/2011 15:59:00 828

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nội dung khóa đào tạo cơ bản theo quy định

16/05/2011 15:59:00

Theo quy định tại Điều 32 Nghị Đinh: 45/2007/NĐ-CP

Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

     1. Kiến thức chung về bảo hiểm;

     2. Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý;

     3. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;

     4. Nội dung của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh;   

     5. Kỹ năng bán bảo hiểm;

     6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm;

     7. Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm.