Nội dung khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ

Nội dung khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ 16/05/2011 15:59:00 802

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Nội dung khóa đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ

16/05/2011 15:59:00

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO CƠ BẢN VỀ
BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

1. Khái quát hóa về bảo hiểm

2. Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm

3. Hợp đồng bảo hiểm

4. Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam

5. Khái quát về bảo hiểm phi nhân thọ

6. Bảo hiểm tài sản

7. Bảo hiểm trách nhiệm

8. Bảo hiểm con người

9. Tái bảo hiểm

10. Tổ chức bộ máy doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

11. Pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

12. Bài tập tình huống và thảo luận nhóm

13. Kiểm tra cuối khóa

*Ghi chú: Chương trình đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ có thời lượng là 40 giờ. Học viên tham dự đầy đủ và có kết quả kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu thì mới được cấp chứng chỉ.