Tổng quan thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2018

Tổng quan thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2018 31/07/2018 15:54:00 1449

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng quan thị trường bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2018

31/07/2018 15:54:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 47.467 tỷ đồng, tăng 23,50% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 18.005 tỷ đồng, tăng 13,96% so với cùng kỳ năm 2017 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 29.462 tỷ đồng, tăng 33,05% so với cùng kỳ năm 2017.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả thị trường

Trong 05 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 18.005 tỷ đồng, tăng 13,96% so với cùng kỳ năm 2017. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 3.811 tỷ đồng, tăng 27,42% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm thị phần 21,17%. Tiếp đến là PVI (2.781 tỷ đồng, tăng 7,35%, chiếm thị phần 15,45%), PTI (1.576 tỷ đồng, tăng 29,41%, chiếm thị phần 8,75%), Bảo Minh (1.467 tỷ đồng, tăng 13,55%, chiếm thị phần 8,15%), PJICO (1.050 tỷ đồng, tăng 10,06%, chiếm thị phần 5,83%).

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2017 như VNI (336 tỷ đồng, tăng 54,67%); VBI (462 tỷ đồng, tăng 52,38%).

Một số DNBH và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2017 là BHV (55 tỷ đồng, giảm 39,43%), UIC (265 tỷ đồng, giảm 33,75%), Phú Hưng (33 tỷ đồng, giảm 30,22%), Chubb (45 tỷ đồng, giảm 20,85%), AAA (100 tỷ đồng, giảm 0,10%).

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (5.932 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,95%), tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (5.355 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,74%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (2.285 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,69%), bảo hiểm cháy nổ (1.583 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,79%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (1.029 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,71%).

Bồi thường

Trong 05 tháng đầu năm 2018, số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 7.411 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 41,16%; cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2017 (33,67%).

Có 20/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 10 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 5 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là MSIG (92,55%), Phú Hưng (77,53%), UIC (63,13%), PVI (60,42%), BHV (59,41%).

Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới 05 tháng đầu năm 2018

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt 9.991 tỷ đồng tăng 31,59% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt Nhân thọ (19,77%), Daiichi (17,24%), Prudential (16%), Manulife (14,49%), AIA (10,15%), Generali (4,02%), Chubb (3,93%), Hanwha (2,87%), MB Ageas (2,86%), FWD (1,64%) và Sun Life (1,09%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ.

Các nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới. Trong đó bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 55,77%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,93%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,95%, bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,63% và các nghiệp vụ chính còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm sức khỏe (sản phẩm chính)) chiếm tỷ trọng 3,3%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 10,4%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 46,5%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm 2,73%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 225%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới trong 5 tháng đầu năm đạt 776.331 hợp đồng, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 373.819 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 48,15%), tăng trưởng 28,55% so với cùng kỳ năm 2017, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 176.568 hợp đồng đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm tỷ trọng 22,74%), tăng trưởng 194% so với cùng kỳ năm 2017, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 212.374 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 27,36%), giảm 15,04% so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ trọng số lượng hợp đồng khai thác mới theo từng nghiệp vụ so với 5 tháng năm 2017 như sau:

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 05 tháng đầu năm 2018

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 7.886.564 hợp đồng, tăng 12,23% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 29.462 tỷ đồng tăng 33,05% so với cùng kỳ năm 2017. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 48,02%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 39,94%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 8,81% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (27,3%), Prudential (21,5%), Manulife (12,9%), Daiichi (12,8%), AIA (10,1%), Chubb (3,7%), Generali (2,8%), Hanwha (2,5%), Aviva (1,1%), MB Ageas (1,1%), Sun Life (1%). Các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3.187 tỷ đồng (giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 2.273 tỷ đồng (tăng 8,8%), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 914 tỷ đồng (giảm 30,6%).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 296 tỷ đồng (tăng 8,5% so với cùng kỳ 2017), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 250 tỷ đồng (tăng 7,8%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 46 tỷ đồng (tăng 13,1%).