Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 4 tháng đầu năm 2021

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 4 tháng đầu năm 2021 28/05/2021 14:20:00 28316

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 4 tháng đầu năm 2021

28/05/2021 14:20:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 65.159 tỷ đồng, tăng 26,78% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.965 tỷ đồng, tăng 11,41% so với cùng kỳ năm 2020 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 45.194 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Kết quả thị trường

04 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 19.965 tỷ đồng, tăng 11,41% so với cùng kỳ năm 2020. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 3.140 tỷ đồng, tăng 0,05% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm thị phần 15,73%. Tiếp đến là PVI (3.023 tỷ đồng, tăng 8,76%, chiếm thị phần 15,14%), PTI (2.047 tỷ đồng, tăng 8,45%, chiếm thị phần 10,25%), Bảo Minh (1.461 tỷ đồng, tăng 9,18%, chiếm thị phần 7,32%), PJICO (1.105 tỷ đồng, tăng 1,50%, chiếm thị phần 5,54%).

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2020 như Chubb (119 tỷ đồng; tăng 5 lần); OPES (279 tỷ đồng; tăng 2 lần); BSH (862 tỷ đồng; tăng 55%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2020 là QBE (69 tỷ đồng; giảm 20,36%), Phú Hưng (15 tỷ đồng; giảm 16,20%); GIC (448 tỷ đồng; giảm 3,74%)…

 

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe (6.119 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu đạt 30,65%), tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới (5.757 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,83%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (2.894 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,5%), bảo hiểm cháy nổ (2.366 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,85%).

Bồi thường

Ước số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 04 tháng đầu năm 2021 là 6.028 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 30,19%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2020 (32,13%).

23/32 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 9 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 04 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 40% là Bảo Việt (44,84%); Liberty (44,44%); PJICO (40,96%); BHV (40,23%).

Bảo hiểm nhân thọ  

Kết quả khai thác mới 4 tháng đầu năm 2021

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt 16.291 tỷ đồng tăng 62,7% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Manulife (22,7%), Bảo Việt nhân thọ (13,5%), Dai-ichi (13,4%), Prudential (11,6%), AIA (8,3%), MB Ageas (6%), Sun Life (5,6%), FWD (4,5%), Generali (3,4%), Chubb (2,5%), Aviva (2,1%), Cathay (2%), Hanwha (2%). 05 doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần 2,4%.

Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 82,3% doanh thu phí khai thác mới. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 3,5%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,3%, các nghiệp vụ chính còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe (sản phẩm chính)) chiếm tỷ trọng 0,9%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 11%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 84,4%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm 39,6%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 31,7%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1.234.846 hợp đồng, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 712.867 hợp đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm tỷ trọng 57,7%), tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 410.385 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 33,2%), tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2020, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 51.795 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 4,2%), giảm 29,1% so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng hợp đồng khai thác mới các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 4,8%, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 4 tháng đầu năm 2021

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 12.528.173 hợp đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 45.194 tỷ đồng tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 66,7%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 21,2%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 10,2% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (20,5%), Manulife (19%), Prudential (16,2%), Dai-ichi (12,1%), AIA (10,7%), MB Ageas (3,2%), Chubb (2,9%), Hanwha (2,6%), Generali (2,5%), Sun Life (2,5%), FWD (2,4%), Aviva (1,9%), Cathay (1,5%), các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới trong 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 3.956 tỷ đồng (giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 2.770 tỷ đồng (tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2020), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 1.186 tỷ đồng (giảm 33,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2021 ước đạt 360 tỷ đồng (tăng 15,1% so với cùng kỳ 2020), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 287 tỷ đồng (tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2020), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 73 tỷ đồng (tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2020).

 

Bình chọn

Điểm bình chọn
0 / 5
Tổng 0 lượt bình chọn
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%