Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 3 tháng đầu năm 2021

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 3 tháng đầu năm 2021 28/04/2021 14:18:00 22812

Cỡ chữ:A- A+
Tương phản:Giảm Tăng

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 3 tháng đầu năm 2021

28/04/2021 14:18:00

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt 48.706 tỷ đồng, tăng 24,14% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 15.188 tỷ đồng, tăng 7,78% so với cùng kỳ năm 2020 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 33.518 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Bảo hiểm phi nhân thọ   

Kết quả thị trường

03 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 15.188 tỷ đồng, tăng 7,78% so với cùng kỳ năm 2020. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 2.508 tỷ đồng, giảm 2,64% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm thị phần 16,51%. Tiếp đến là PVI (2.479 tỷ đồng, tăng 10,61%, chiếm thị phần 16,32%), PTI (1.520 tỷ đồng, tăng 4,04%, chiếm thị phần 10,01%), Bảo Minh (1.123 tỷ đồng, tăng 7,92%, chiếm thị phần 7,39%), PJICO (861 tỷ đồng, tăng 0,59%, chiếm thị phần 5,67%).

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2020 như OPES (204 tỷ đồng; tăng 2 lần); BSH (631 tỷ đồng; tăng 45,26%).

Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2020 là QBE (54 tỷ đồng; giảm 22,96%), Phú Hưng (13 tỷ đồng; giảm 18,42%); GIC (378 tỷ đồng; giảm 7,54%)….

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe (4.612 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,36%) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới (4.409 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,03%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (2.358 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,53%), bảo hiểm cháy nổ (1.726 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,37%).

Bồi thường

Ước số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 03 tháng đầu năm 2021 là 4.471 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 29,44%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2020 (31,74%).

23/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 9 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 02 DNBH có tỷ lệ bồi thường trên 40% là Bảo Việt (45,25%); Liberty (42,15%).

Bảo hiểm nhân thọ

Kết quả khai thác mới 3 tháng đầu năm 2021

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt 12.057 tỷ đồng tăng trưởng 52,8% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Manulife (22,6%), Bảo Việt nhân thọ (13,7%), Prudential (11,3%), Dai-ichi (13,3%), AIA (8,6%), MB Ageas (5,8%), Sun Life (5,5%), FWD (4,5%), Generali (3,5%), Chubb (2,4%), Aviva (2,2%), Cathay (2,1%), Hanwha (2%). 05 doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần 2,5%.

Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 81,9% doanh thu phí khai thác mới. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 3,7%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,3%, các nghiệp vụ chính còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe (sản phẩm chính)) chiếm tỷ trọng 0,9%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 11,2%.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu khai thác mới của nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư tăng 74,7%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp giảm 41,2%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 18,5%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 3 tháng đầu năm 2021 đạt 923.571 hợp đồng, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 527.874 hợp đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm tỷ trọng 57,2%), tăng 42% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 315.361 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 34,1%), tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 41.957 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 4,5%), giảm 28,1% so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng hợp đồng khai thác mới các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 4,2%, tăng 158,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2021

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) đạt 12.365.135 hợp đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 33.518 tỷ đồng tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 66,9%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 21,1%. Doanh thu phí bảo hiểm bổ trợ đóng góp 10,2% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (20,8%), Manulife (19%), Prudential (16%), Dai-ichi (12,1%), AIA (10,8%), MB Ageas (3,1%), Chubb (2,9%), Hanwha (2,6%), Generali (2,6%), Sun Life (2,5%), FWD (2,4%), Aviva (1,9%), Cathay (1,5%), các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Môi giới bảo hiểm

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới trong 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.332 tỷ đồng (tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 1.874 tỷ đồng (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2020), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 458 tỷ đồng (giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2020).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt 244 tỷ đồng (tăng 26,8% so với cùng kỳ 2020), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 212 tỷ đồng (tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2020), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 32 tỷ đồng (tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2020).